Hvorfor ble skoleeksamener avlyst i Norge?

I løpet av 2020 og 2021 ble en god del skoleeksamener avlyst, flyttet eller gjennomført på en annerledes måte. Det er kanskje relativt åpenbart at en stor del av forklaringen er den globale pandemien, og de begrensninger som den ga både for selve undervisningen og den fysiske gjennomføringen av eksamen. Videre er tradisjonell eksamen i grunnskole og videregående skole avlyst også våren 2022, til tross for at de aller fleste coronatiltak er fjernet.

Bakgrunn for avlysning av eksamen

Det var i februar 2022 som regjeringen, etter anbefaling fra Kunnskapsdepartementet, foreslo å avlyse eksamen også våren 2022. Etter en kort høringsrunde ble forslaget vedtatt, og det betyr at det bare er privatisteksamen og såkalte fag- og svenneprøver som vil bli gjennomført på vanlig måte våren 2022.

Legg merke til at det vanligvis gis både en såkalt «standpunktkarakter» og «eksamenskarakter». Standpunktkarakteren settes etter lærerens samlede vurdering av elevens kunnskap, eksamenskarakteren settes utelukkende basert på eksamen. Avlyst eksamen våren 2022 betyr altså ikke at elevene blir stående helt uten karakterer.

Argumenter for å avlyse eksamen

Kunnskapsdepartementet og regjeringen har to hovedargumenter for å avlyse eksamen også våren 2022:

  • Pandemien har påvirket undervisningen gjennom hele 2021 og 2022, derfor vil en eksamen ikke nødvendigvis gi et godt bilde av kunnskapene til elevene. Det gjelder særlig med tanke på at det har vært til dels store forskjeller mellom grad av nedstenging.
  • Dessuten har pandemien forstyrret innholdet i undervisningen, slik at det er fornuftig å bruke våren 2022 til å gi noe pusterom og tid til å gi opplæring etter læreplanen. Avlysning av eksamen reduserer selvfølgelig lærernes og elevenes tidsbruk i forbindelse med selve gjennomføringen av eksamen.

Argumenter mot å avlyse eksamen

De aller fleste høringsinstanser var i utgangspunktet positive til avlysning, men det var også noen som uttrykte uro. Lektorlaget og Tekna var blant disse, med følgende tre hovedargumenter:

  • Elevene bør få en mulighet til å motta en ekstern vurdering av kompetanse, selv om det er krevende å gjennomføre.
  • Avlyst eksamen kan redusere læringstrykket i løpet av våren.
  • Eksamen legger til rette for et mer rettferdig opptak til universitet og annen høyere utdanning.

Hva skjer videre med den tradisjonelle skoleeksamen?

Regjeringen har uttalt at det skal gjennomføres eksamen i grunnskole og videregående skole fremover, slik at fraværet av eksamen i perioden 2020-2022 i utgangspunktet var et unntak. Samtidig er det selvfølgelig slik at avlysning av eksamen tre år på rad åpner for en diskusjon rundt hvorvidt det eksisterende regimet for gjennomføring av eksamen er optimalt.

Å gjennomføre eksamen med papir og penn, i en verden der elevene vanligvis gjør tilnærmet alt annet digitalt, er i hvert fall utdatert. Kanskje vil de tre årene med avlysning være med på å fjerne de siste restene av slike gammeldagse løsninger?